Základné princípy
Červeného kríža a Červeného polmesiaca

-boli vyhlásené na XX. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža vo Viedni v roku 1965. Revidovaná verzia je súčasťou stanov medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, ktoré sa prijali na XXV. Medzinárodnej konferencii Červeného kríža v Ženeve v roku 1986.


Ľudskosť

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca vychádza z pôvodného zámeru pomáhať bez rozdielu všetkým raneným na bojovom poli a snaží sa na medzinárodnej, alebo národnej úrovni za každých okolností odvracať a zmierňovať utrpenie. Usiluje sa chrániť život a zdravie a podporovať úctu k človeku. Napomáha vzájomné porozumenie, priateľstvo, spolupráca a trvalý mier medzi všetkými národmi.


Nestrannosť

Hnutie nerobí nijaké rozdiely na základe národnosti, rasy, náboženstva, sociálneho postavenia a politickej príslušnosti. Jeho jedinou snahou je poskytovať pomoc ľudom v ich utrpení a predovšetkým zasahovať v najťažších prípadoch.


Neutralita

V záujme zachovania dôvery všetkých strán sa hnutie nikdy nezapája do nepokojov ani politických, rasových, náboženských a ideologických rozporov.


Nezávislosť

Hnutie je nezávislé. Aj keď národné spoločnosti pomáhajú orgánom štátnych inštitúcií vlastných krajín, zachovávajú si určitú samostatnosť, aby vždy mohli konať podľa princípov hnutia.


Dobrovoľnosť

Hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca sa zameriava na poskytovanie pomoci, je dobrovoľné a nezištné.


Jednotnosť

V každej krajine môže existovať len jedna spoločnosť Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Musí byť otvorená všetkým a musí rozvíjať humanitnú činnosť na celom území.


Svetovosť

Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca, v rámci ktorého všetky spoločnosti majú rovnaké práva a povinnosti vzájomne si pomáhať, je celosvetové.